Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

COMTEC s.r.o., Hviezdoslavova 19, 915 01, Nové Mesto n/V, IČO:36323951

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV SPRACOVÁVAME

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO, DIČ a IČ DPH u podnikateľov;

Kontaktné údaje, sú to osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt so zákazníkom, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a fakturačná adresa;

Osobné nastavenia – profil zákazníka, nastavenie newslettrov, nákupné zoznamy, sledované produkty (tzv. strážne psy), hodnotenie produktov a služieb a vyplnené dotazníky;

Údaje o objednávkach a servisných zákazkách zákazníka, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré si u nás objednal, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

Údaje o zákazníkovom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazuje, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliada, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;

Údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou predajne, ktorými sú najmä záznamy telefónnych hovorov s call centrom, identifikácia správ, ktoré nám zákazník zasiela, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na predajniach.

 PREČO SPRACOVÁVAME A ZHROMAŽĎUJEME OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKOV

Osobné údaje zákazníkov spracovávame predovšetkým preto, aby sme riadne vybavili ich objednávku tovaru alebo služieb u nás.

Ak navštevujete náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb.

Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu.

Ak u nás nakúpite alebo si objednáte nejakú službu, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti.

Starostlivosť o zákazníkov - ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom, alebo reklamáciou ,musíme k jeho zodpovedaniu alebo vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru, autorizovanému servisnému stredisku).

Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše všeobecné alebo prispôsobené ponuky.

Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci.

ČO NÁS NA TO OPRÁVŇUJE A  AKO DLHO BUDEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch:

1. Spracovanie na základe uzatvorenia a  plnenia zmluvy

Vaše identifikačné a kontaktné údaje potrebujeme na to, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, či inú zmluvu ohľadom tovarov a služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Vaše osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného stavu medzi nami.

2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky o vašom správaní na našom webe.

Z rovnakého právneho dôvodu vám, ako nášmu zákazníkovi, ktorý u nás nakúpil, môžeme zasielať e-mailové a SMS správy s ponukami, na čo využívame vaše kontaktné údaje a profil. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom bezpečnostných kamier na našej prevádzke (ich účelom je ochrana majetku a bezpečnosti). Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku.

3. Spracovanie na základe vášho súhlasu

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail, SMS marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje, udelené na základe súhlasu, spracovávame na dobu 5 rokov alebo do odvolania vášho  súhlasu.

4. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Ak vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu plnenia zákonných povinností, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov: Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory, zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

COOKIES A  OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SPRACOVÁVAME AUTOMATICKY

Pri návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je aj IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi alebo konkrétnej osobe.

Čo sú cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

Ako používame cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.

Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.

Informácie týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

Ako kontrolovať súbory cookies

Cookies môžete ovládať alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie.

AK NAVŠTÍVITE NAŠU PREDAJŇU ALEBO JEJ OKOLIE:

Ak navštívite našu predajňu alebo jej okolie, budeme spracovávať nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytený, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a jej okolí. Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 14 dní.

Ak navštívite našu predajňu, aby ste preukázali svoju totožnosť pri vyzdvihnutí tovaru, budeme na základe nášho oprávneného záujmu uchovávať vaše identifikačné údaje vr. čísla vášho preukazu totožnosti alebo iného dokladu a Vášho podpisu, aby sme mohli neskôr preukázať, že sme vašu totožnosť riadne overili. Naším oprávneným záujmom je tu ochrana našich právnych nárokov.

Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby.

Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom okrem tu vymenovaných prípadov:

 Doprava tovaru

Vami zvolený dopravca by vám nedokázal doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru.

Na tieto účely spolupracujeme s dopravcami:

DirectParcelDistribution SK s.r.o., IČO: 35834498
Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31329217
GeisParcel SK s.r.o., IČO: 46489592

 Logistika

Niektoré výrobky Vám zasielame priamo z distribučných centier výrobcov, kde tovar v našom mene zabalia a odovzdajú dopravcovi, ktorý vám zásielku doručí. Aby dodávku k vám bolo možné týmto spôsobom realizovať, musíme odovzdať vaše kontaktné údaje logistickému partnerovi, ktorý ich spracováva len na účely doručenia tovaru k vám.

Na tieto účely spolupracujeme s:
AT Computer, s.r.o., IČO: 31611559
ASBIS SK s.r.o., 31382541

 Dodávky softvérových licencií acloudových služieb

Pri objednávaní licencií na používanie softvéru niektorí výrobcovia požadujú na základe svojich licenčných podmienok k vygenerovaniu licenčných kľúčov informácie o koncovom držiteľovi objednanej licencie. V tomto prípade odovzdávame výrobcovi vaše kontaktné údaje a to hlavne meno / názov subjektu a e-mailovú adresu. Výrobca je oprávnený spracovávať vaše osobné údaje len na účely vygenerovania softvérovej licencie pre vás a evidenciu svojich licenčných vzťahov.

Na tieto účely spolupracujeme so spoločnosťami:
ESET spol. s r.o., IČO: 31333532
EXALOGIC, s.r.o., IČO: 36421499
ZEBRA SYSTEMS s.r.o, IČO:47675462
ACRONISINTERNATIONAL GmbH
MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

Účtovníctvo
NOTIZEN s.r.o. IČO:36337889

Analytické cookies

Ďalšími sprostredkovateľmi sú spoločnosti, s ktorými máme uzavreté zmluvy v nasledujúcom znení. Tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies.

❖ Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
❖ Sendinblue: https://www.sendinblue.com/gdpr/
❖ L
iveAgent  https://www.liveagent.com/sk/gdpr/ochrana-osobnych-udajov/

❖ Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/

 ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACOVÁVAME

V  COMTEC s.r.o. nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov, preto sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré poskytujú v rámci momentálnych technických možností dostatočné zabezpečenie. Bezpečnosť našich systémov neustále zlepšujeme a aktualizujeme.

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

Právo na prístup

Zjednodušene povedané – máte právo od nás získať informácie aké osobné údaje a ako o vás spracovávame. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na vymazanie

Ak existujú na to platné právne dôvody, máte právo na okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame (“právo byť zabudnutý”). Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie; namietate proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracúvanie – neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame). Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak popierate presnosť vašich osobných údajov, spracovanie vašich osobných údajov je  nezákonné, prevádzkovateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak vznášate námietku, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú po obmedzenú dobu predmetom žiadnych ďalších operácií, nebudú však vymazané. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na prenos údajov

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo na námietku

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať okamžite. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika

IČO: 36064220

www.dataprotection.gov.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA A ZODPOVEDNEJ OSOBY

COMTEC s.r.o.
Hviezdoslavova 19, 915 01, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36323951
IČ DPH: SK2020183363
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 13265/R

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa

Otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte priamo našej zodpovednej osobe, ktorá je Vám k dispozícii na mailovej adrese  comtec@comtec.sk

V  Novom Meste nad Váhom, 25.5.2018